Ochrana osobních údajů

Vyjádřením souhlasu uděluje subjekt údajů souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti ONplan lab, s. r. o., se sídlem Ječná 505/2, Praha 2, 120 00, IČO: 034 81 387, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2322467; emailový kontakt: info@onplanlab.com (dále jen „Správce”)

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • emailová adresa

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • evidence komentářů k návrhu revitalizace Masarykova nádraží a jeho okolí

3. Doba zpracování osobních údajů je:

 • 1 rok od udělení souhlasu

4. Předání osobních údajů třetím osobám

 • K vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci ONplan lab, s. r. o., kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
 • Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: Google – Google Drive, Google Forms, Google Analytics.
 • Při zpracování informací získaných prostřednictvím webových stránek www.masaryckaspojuje.cz budou mít k vašim osobním údajům přístup zaměstnanci společnosti Graffitti Networks Grafix, spol. s r.o., IČO: 27173151 a zaměstnanci provozovatele webu, společnosti Prague CBD, s.r.o., IČO: 04723082. 

Subjekt údajů udělením souhlasu dále prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování;
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení;
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám;
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Veškeré požadavky na Správce lze vznášet prostřednictvím kontaktního e-mailu: info@onplanlab.com.