Představili jsme koncept revitalizace!

Návrh kanceláře Zaha Hadid Architects, týkající se 1.etapy projektu, byl vybrán pro svou vysokou kvalitu jak urbanistického, tak i architektonického řešení. Urbanistický návrh dává území nápaditý systém nových veřejných prostranství rozdílného charakteru. Vznikají v místech s deficitem veřejného prostoru a městské zeleně, plynule navazují na strukturu města, překonávají současné bariéry a vytvářejí příležitosti pro nové společenské aktivity.

 

Hodnoty území

1

Klasicistní budova Masarykova nádraží z let 1844–45 je dnes nejstarším provozovaným koncovým nádražím v Evropě.

2

V památkově chráněných bývalých dílnách Masarykova nádraží plánuje Národní technické muzeum vybudovat velký expoziční projekt Muzea železnice a elektrotechniky.

3

Ulice Na Poříčí s bohatou nabídkou obchodních, společenských, kulturních a sportovních aktivit se díky zvyšující poptávce po obchodních prostorech stává pokračováním nákupního korza ulice Na Příkopech.

4

Křivolaké uličky Petrské čtvrti, jejíž osídlení vznikalo již v 11. století, tvoří cenné zázemí revitalizované lokality.

5

Ulice V Celnici s hotely, restauracemi, obchody a další občanskou vybaveností má potenciál stát se po připravované revitalizaci atraktivní vstupní branou do centra Prahy od Masarykova nádraží.

6

Mnoho významných kulturních institucí, jako je Divadlo Archa, Hudební divadlo Karlín, Divadlo Ponec, Karlín Studios nebo Muzeum hl. m. Prahy, sídlí v bezprostředním okolí nádraží.

7

Vrch Vítkov s Národním památníkem je výraznou dominantou Prahy a místem se silnou identitou spjatou s historií českých zemí. 

8

Karlínská kasárna postavená v letech 1846–49 představují další důležitou památku v klasicistním stylu. Ministerstvo spravedlnosti připravuje jejich konverzi na justiční palác.  

9

Atraktivita Karlína je dána jeho urbanistickou strukturou, tedy pravidelnými bloky a velkorysými veřejnými prostranstvími s dostatkem zeleně i dobrou dopravní dostupností. Díky řadě investic nabízí mnoho pracovních, kulturních a společenských příležitostí.

10

Vrchlického sady jsou největším parkem na pravém břehu Prahy 1. I přes svůj zanedbaný stav jsou důležitou přírodní hodnotou s potenciálem místa rekreace a společenských aktivit.

Problémy území

1

Masarykovo nádraží a jeho kolejiště jsou značnou bariérou v centru Prahy. Chybí zde přímé pěší napojení ulic Na Florenci a Opletalova a v širším kontextu lokalit Florence a Hlavního nádraží. 

2

Důležité veřejné prostranství u severního vstupu do Masarykova nádraží je využíváno jako parkoviště. Parkující auta představují bariéru v pohybu pěších. 

3

Ulice Na Florenci postrádá pobytové kvality. I když se díky novým aktivitám v budovách a pasážích od ulice Na Poříčí do ulice Na Florenci vrátil život, stále slouží jen k rychlému pohybu územím. Parkování vozidel je jedinou aktivitou podél jižní hrany této ulice.
 

4

Nadúrovňové vedení Severojižní magistrály představuje další významnou bariéru v prostupnosti území mezi Novým Městem a Karlínem a Žižkovem. Silná intenzita provozu zatěžuje území hlukem a emisemi. 

5

Nehostinný prostor Křižíkovy ulice pod magistrálou postrádá městský charakter. Místo přitahuje sociálně patologické jevy. Chybí zde jasně definovaná ulice. Pěší v této části nemají pocit bezpečí. 

6

Místo u magistrály využívané jako parkoviště má charakter městské periferie. Díky blízkosti dopravního uzlu národního významu má prostor vysoký potenciál pro jiné využití. 

7

Objekty a území v minulosti využívané pro nákladní železniční dopravu ztratily svoji funkci. Potenciál tohoto území v centru Prahy není dostatečně využit. 

8

Chybí odpovídající vazba mezi budovou Muzea hlavního města Prahy a ulicemi Křižíkova a Na Florenci.

9

Křižovatka U Bulhara s vysokou intenzitou dopravy postrádá městský charakter. Zároveň zde chybí pěší vazba severním směrem.  

1
Pěší propojení ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova

Díky přestřešení kolejiště Masarykova nádraží vznikne rychlá a atraktivní vazba mezi ulicemi Na Florenci, Hybernskou a Opletalovou. Z Florence na Hlavní nádraží tak bude možné dojít pohodlnou chůzí za 10 minut. 

2
Veřejný prostor s parkovou úpravou nad kolejištěm

Na zastřešení kolejiště vznikne veřejný prostor s parkovou úpravou, který bude sloužit nejen k pěšímu a bezbariérovému přístupu na nástupiště, ale stane se i místem pro rekreační a společenské využití. 

3
Dotvoření kompozice zeleného pásu

Park nad kolejištěm doplní deficit parků v této části Prahy 1 a dotvoří zelený pás na sebe navazujících parků od Čelakovského sadů přes Vrchlického sady a dále do parku Těšnov s návazností na rekreační pás podél nábřeží Vltavy. 

4
Rozšíření kolejiště pro vlaky na letiště

Masarykovo nádraží bude rozšířeno o nové nástupiště, které zajistí dostatečnou kapacitu trati pro vlaky na Letiště Václava Havla a do Kladna. Posílí se tak funkce Masarykova nádraží jako metropolitního dopravního uzlu. Nové železniční spojení sníží závislost na automobilové dopravě. 

5
Proměna ulice Na Florenci v městskou třídu

Výstavbou nového bloku podél severní hrany Masarykova nádraží bude definován profil ulice Na Florenci. Vznikne zde městská třída s provozovnami v parteru budov, která naváže na ulici V Celnici, která bude mít po plánované revitalizaci obdobný charakter.

6
Vznik náměstí u křížení ulic Havlíčkova a Na Florenci

Současné parkoviště při vyústění ulice Na Florenci bude nahrazeno náměstím. Dopravní řešení veřejného prostoru bude preferovat chodce a zajistí lepší komfort přestupu z vlaku na tramvaje a metro. 

7
Dostavění bloku při křížení ulic Hybernské a Wilsonovy

Na dosud nevyužité odstavné ploše mezi kolejištěm, Hybernskou ulicí a magistrálou vznikne nový blok trojúhelníkového půdorysu, ve kterém bude hotel, obchody, gastroprovozovny. Budova bude definovat uliční profil Hybernské ulice a poskytne jí odclonění od hlučného provozu na magistrále. 

8
Nová ulice k železničnímu muzeu

Mezi kolejištěm a dostavěným blokem vznikne nová ulice umožňující vstup do prostoru bývalého lokomotivního depa, kde Národní technické muzeum plánuje vybudovat Muzeum železnice a elektrotechniky.

9
Nové náměstí na Florenci

Urbanistický návrh vzniku nového náměstí u autobusového nádraží Florenc si klade za cíl vytvořit reprezentativní vstup do města z tohoto vytíženého dopravního uzlu. Nová uliční síť vytvoří atraktivní pěší a cyklistické vazby směrem do Starého Města, zlepší orientaci a dotvoří městský charakter této lokality.  

10
Nové malé náměstí v ulici Na Florenci

Nové malé náměstí v ose pasáže Florentina umožní přímou vazbu mezi ulicí Na Poříčí a vstupem na platformu nad kolejištěm. V tomto místě vznikne i nové zázemí pro cestující vlakem. Díky rotujícím podlažím okolních domů bude toto náměstíčko částečně zastřešeno. 

Seznamte se s návrhem revitalizace

Panely z výstavy Masaryčka spojuje ke stažení (5,5 MB)